صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۴,۳۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۵,۶۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۵,۵۴۶,۹۱۵,۹۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۵,۶۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۵,۲۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۵,۲۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱,۲۱۵,۶۹۵ ۱,۲۱۵,۲۱۳ ۱,۲۱۵,۲۱۳ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۵۴۶,۹۱۵,۹۶۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱,۲۱۵,۳۶۲ ۱,۲۱۴,۸۸۰ ۱,۲۱۴,۸۸۰ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۴۵۲,۲۵۶,۲۶۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱,۲۱۵,۲۳۰ ۱,۲۱۴,۷۴۳ ۱,۲۱۴,۷۴۳ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۴۱۳,۲۴۵,۱۹۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱,۲۱۷,۹۷۵ ۱,۲۱۷,۴۸۱ ۱,۲۱۷,۴۸۱ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۶,۱۹۱,۹۹۳,۸۱۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱,۲۱۶,۳۳۵ ۱,۲۱۵,۸۴۱ ۱,۲۱۵,۸۴۱ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۷۲۵,۵۹۴,۷۳۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱,۲۱۴,۶۹۵ ۱,۲۱۴,۲۰۱ ۱,۲۱۴,۲۰۱ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۲۵۹,۳۷۹,۷۳۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱,۲۱۵,۲۵۰ ۱,۲۱۴,۷۵۳ ۱,۲۱۴,۷۵۳ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۴۱۶,۲۱۴,۴۷۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱,۲۲۶,۵۳۵ ۱,۲۲۶,۰۳۶ ۱,۲۲۶,۰۳۶ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۸,۶۲۴,۵۸۲,۰۳۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱,۲۲۳,۰۱۵ ۱,۲۲۲,۵۱۸ ۱,۲۲۲,۵۱۸ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۷,۶۲۴,۲۷۶,۴۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱,۲۲۵,۲۷۱ ۱,۲۲۴,۷۶۸ ۱,۲۲۴,۷۶۸ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۸,۲۶۳,۹۰۶,۴۲۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱,۲۲۵,۸۱۸ ۱,۲۲۵,۳۱۰ ۱,۲۲۵,۳۱۰ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۸,۴۱۸,۲۲۷,۵۰۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱,۲۲۱,۱۴۵ ۱,۲۲۰,۶۳۸ ۱,۲۲۰,۶۳۸ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۷,۰۸۹,۶۱۷,۲۷۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱,۲۱۹,۴۹۸ ۱,۲۱۸,۹۹۰ ۱,۲۱۸,۹۹۰ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۶,۶۲۱,۱۲۶,۹۹۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱,۲۱۷,۶۶۲ ۱,۲۱۷,۱۵۷ ۱,۲۱۷,۱۵۷ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۶,۰۹۹,۹۳۲,۸۵۶
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱,۲۱۶,۰۱۵ ۱,۲۱۵,۵۱۱ ۱,۲۱۵,۵۱۱ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۶۳۱,۷۷۴,۷۵۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱,۲۱۳,۰۶۰ ۱,۲۱۲,۵۵۶ ۱,۲۱۲,۵۵۶ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۴,۷۹۱,۳۹۸,۹۷۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱,۲۱۵,۹۶۲ ۱,۲۱۵,۴۵۶ ۱,۲۱۵,۴۵۶ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۵,۶۱۶,۰۱۸,۲۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱,۲۱۳,۳۶۶ ۱,۲۱۲,۸۶۷ ۱,۲۱۲,۸۶۷ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۴,۸۷۹,۹۳۴,۹۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱,۲۱۱,۷۲۲ ۱,۲۱۱,۲۲۳ ۱,۲۱۱,۲۲۳ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۴,۴۱۲,۳۴۵,۴۹۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱,۲۱۰,۰۷۸ ۱,۲۰۹,۵۷۹ ۱,۲۰۹,۵۷۹ ۰ ۰ ۴۱۱,۱۲۴ ۰ ۱۲۶,۷۷۳ ۲۸۴,۳۵۱ ۳۴۳,۹۴۴,۹۴۱,۳۵۳
  مشاهده همه