صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ اضافه نمودن نماد عکیوی تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اضافه نمودن نماد فنورد تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ اضافه نمودن نماد غپونه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ اضافه نمودن نماد هوشیار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تغیرات امید نامه /مجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تغیرات امیدنامه اضافه نمودن نماد تصمیم تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تغیرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تغیرات امید نامه /مجمع ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تغیرات امید نامه /مجمع ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ اضافه نمودن نماد داروسازی آوه سینا(دآوه) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ اضافه نمودن نماد گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه (خآهن) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تغیرات امید نامه /مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تغیرات امید نامه /مجمع ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تغییرات امیدنامه